• Pexels

Jonge drankcontroleurs op pad

SCHERPENZEEL In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat aan jongeren beneden de 18 jaar geen alcohol mag worden geschonken. Om de controles hierop effectiever te maken, heeft het college besloten om jonge toezichthouders (leeftijdsgenoten) aan te wijzen.

 

Het gebruikmaken van jonge toezichthouders voor controles op het naleven van de leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol is een regionaal initiatief. De gemeente Scherpenzeel neemt, samen met acht andere gemeenten, deel aan het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. Onder het motto 'Nog geen 18? Dan geen alcohol!' wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich daarbij vooral ook op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten.

STRAFBAAR Het project loopt al sinds 2009 en richtte zich in aanvang vooral op inventarisatie van de problemen, voorlichting (NIX18) en uitbreiding van de gemeentelijke samenwerking in het kader van de nieuwe aangepaste Drank- en Horecawet die per 1 januari 2014 in werking is getreden. In de aangescherpte regelgeving zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer ze alcohol bij zich hebben op straat of andere plekken in de openbare ruimte, zoals de kroeg of het winkelcentrum. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zwak alcoholische drank of sterke drank; in beide gevallen zijn ze strafbaar.

NIET HERKEND Het is de taak van de gemeente geworden om toezicht te houden op naleving van de wet. Zo kan de burgemeester de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden als wordt geconstateerd dat de leeftijdsgrenzen binnen twaalf maanden drie keer zijn overtreden.Het op pad sturen van jonge toezichthouders is volgens gemeentewoordvoerder Bertil Rebel effectiever, omdat deze controleurs niet zo snel in die hoedanigheid worden herkend. Als zij aan het werk zijn, zal de reguliere handhaving wel altijd in de buurt zijn om direct actie te kunnen ondernemen op de door hun jonge collega's geconstateerde overtredingen.

Om de landelijk werkende jonge toezichthouders hier te kunnen inzetten, is het nodig dat hierover in elke deelnemende gemeente door de burgemeester een apart besluit wordt genomen. Rebel benadrukt dat dit soort controles maar een klein onderdeel zijn van het FrisValley-project. ,,In het najaar starten we weer met een grote campagne waarin we bijvoorbeeld met de sportverenigingen om de tafel gaan om te praten over de problemen waar zij tegenaan lopen bij de naleving van deze wetgeving. Kijken of we maatwerk kunnen leveren om elkaar te helpen. De nadruk ligt op een gezamenlijke aanpak.''