Aanpassing urgentieregeling

SCHERPENZEEL In de komende raadsvergadering ligt een voorstel voor de vaststelling van een nieuwe huisvestingsverordening. De nieuwe verordening is bedoeld om de regels ten aanzien van urgentieverlening voor de toewijzing van sociale huurwoningen te actualiseren.

 

In de nieuwe Huisvestingsverordening wordt de urgentie van vergunninghouders (asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning) vastgelegd. Dit is volgens het college nodig, omdat de wettelijke urgentie van vergunninghouders is vervallen, onder gelijktijdige invoering van een wettelijke plicht voor de gemeente om zorg te dragen voor huisvesting.

STAGNATIE Ook worden de belemmeringen voor de doelgroep die uitstroomt uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen deels opgegeven. Gebleken is dat personen die uitstromen uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen niet aan de criteria voor het aanvragen van urgentie kunnen voldoen. Daardoor verwacht men een stagnatie in de uitstroom van aan Scherpenzeel gebonden personen.

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen moet rekening worden gehouden met twee wettelijk verplichte urgentiecategorieën. Dat zijn woningzoekenden die verblijven in een tijdelijke opvangvoorziening, omdat zij vanwege geweld of problemen van relationele aard hun woonruimte hebben moeten verlaten en woningzoekenden die mantelzorg moeten verlenen of krijgen. Woonruimte voor deze urgentiecategorieën wordt, mits voldoende onderbouwd, in principe direct bemiddeld. Daarnaast stelt de gemeente ook lokale urgentiecategorieën vast en past daarbij de volgende rangorde toe: vergunninghouders, sociale urgentie, financiële urgentie, medische urgentie, echtscheiding/verbreking samenwoning. Woningzoekenden, die menen te behoren tot een van deze categorieën, kunnen aan de urgentiecommissie verzoeken hen een urgentie te verstrekken. Vergunninghouders worden overigens in principe direct bemiddeld, zonder tussenkomst van een urgentiecommissie.

HERKOMST Daarnaast worden woningzoekenden, die behoren tot de groep die uitstroomt uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen, vrijgesteld van de criteria die de overige aanvragers gesteld worden om voor een lokale urgentie in aanmerking te kunnen komen. Dit zijn: voorafgaand aan de aanvraag tenminste een jaar aaneengesloten ingezetene te zijn en als zodanig ingeschreven te zijn bij de gemeente, het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel en ook het beschikken over legale zelfstandige woonruimte binnen de gemeente. Wel moet bij hen worden vastgesteld dat de gemeente Scherpenzeel de gemeente van herkomst is. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een lokale urgentie kunnen overigens leges worden geheven. Aanvragers dienen ook bewijsstukken inzake hun situatie te overleggen bij de urgentiecommissie.

Het college constateert dat het verruimen van de urgentieregels voor specifieke groepen een afname van de slagingskansen voor reguliere woningzoekenden kan betekenen. Om inzicht te krijgen in aantallen is bij woningcorporatie Woonstede navraag gedaan. In 2016 zijn in Scherpenzeel 77 sociale huurwoningen verhuurd, waarvan tien aan vergunninghouders. In 2017 zijn tot 12 december 49 sociale huurwoningen verhuurd waarvan een aan vergunninghouders. Ten aanzien van de uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt verwacht dat dit jaarlijks fluctueert en maximaal vijf woningen zal betreffen. Het gemiddelde wordt verwacht lager te liggen. In 2018 wordt onderzoek gedaan naar de uitstroom zodat betere kwantificering mogelijk is.

De woningen in woonservicezone Weijdelaer worden trouwens niet in het woonruimteverdeelsysteem opgenomen vanwege de bijzondere bestemming van de woonservicezone.