• Scherpenzeel: Cultuur centrum De Breehoek: Kulturhus De Breehoek

    Foto Rinus van Denderen

Beperkte stijging woonlasten

SCHERPENZEEL Het college van B&W heeft de programmabegroting 2018-2021 gepresenteerd. In de begroting, die alle vier jaren een positief saldo laat zien, is extra geld uitgetrokken voor onder meer De Breehoek, de herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat-Vijverlaan en diverse andere ontwikkelingen. De woonlastenstijging voor de inwoners blijft beperkt met 0,9 tot 1,6 procent.

 

Het college laat weten blij te zijn met deze Programmabegroting en concludeert - mede op grond van het positieve beeld wat de Financiële Rapportages van 2017 laten zien, dat de gemeente Scherpenzeel er ook in de komende jaren financieel goed voorstaat. Volgens de inmiddels ook gepresenteerde tweede Financiële Rapportage 2017 kan de gemeente het lopende jaar waarschijnlijk afsluiten met een positief saldo van bijna 300.000 euro.

In de Programmabegroting staan de ontwikkelingen voor de komende vier jaar geschetst, inclusief de beschikbare financiële middelen. Door de positieve economische situatie is het volgens het college weer mogelijk om geld voor nieuwe zaken en ontwikkelingen te reserveren. Zo is er geld voor de herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat-Vijverlaan en is er voor de komende 4 jaar circa 300.000 euro extra gereserveerd voor de exploitatie van Kulturs De Breehoek. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen was in de Kadernota al een bedrag van 25.000 euro opgenomen voor de jaren 2018-2020. Het college verwacht echter dat dit onvoldoende zal zijn, omdat in samenwerking met de ondernemers de revitalisering van het bedrijventerrein de komende jaren veel aandacht gaat vragen.

Bij de Programmabegroting wordt dan ook voorgesteld om dit bedrag te verhogen tot 50.000 euro per jaar. Daarnaast is er in het subsidieprogramma een aantal bijstellingen opgenomen van in totaal 20.000 euro. Om de door het Rijk aangekondigde invoering van de Omgevingswet voor te bereiden wordt verder een voorlopig bedrag van 荤 70.000 per jaar opgenomen hetgeen overeenkomt met de inzet van 1 fte.

De stijging van de lokale lastendruk wil het college beperkt houden tot de inflatiecorrectie. Het gaat daarbij om een stijging van 1,4% voor de OZB en de rioolheffing. Voor de afvalstoffenheffing wordt volgend jaar het systeem van Diftar ingevoerd. Dit betekent dat het bedrag wat uiteindelijk moet worden betaald afhankelijk is van het aantal ledigingen van de restafvalcontainer. Hoe beter een huishouden het afval scheidt, des te lager de afvalstoffenheffing zal zijn. Bij een gemiddeld gezin, met jaarlijks 11 ledigingen, daalt de afvalstoffenheffing met 0,5%. Daardoor becijfert het college de totale woonlastenstijging, afhankelijk van de situatie, op een stijging met 0,9% tot 1,6%.

In de Opinieronde van 26 oktober en de gemeenteraadsvergadering van 9 november mag de politiek zich over de Programmabegroting 2018-2021 uitspreken.