• Foto: Joke van der Heide

Centrumplan krijgt hoge prioriteit

WOUDENBERG - In het coalitieakkoord 2014-2018 is de doorontwikkeling van het Centrumplan fase 2 als één van de belangrijke projecten benoemd. Hiermee kan de gemeente een bijdrage leveren aan een economisch sterk, compact en levendig centrum. Voor het college reden om dit hoge prioriteit te geven en in de raadscommissie van 2 december een plan van aanpak te presenteren.De belangrijkste vraag van veel fracties was of het college al gesproken had met de betrokken ondernemers. Tijdens de debatavond met de winkeliersvereniging DES in het voorjaar bleek namelijk dat de winkeliers aan de Voorstraat zich zorgen maakten dat hun pand in de toekomst geen winkel meer mag zijn. De doelstelling 'het compact maken van het dorpshart om zo leegstand te voorkomen' versterkt deze gevoelens volgens Elli van Oosterom (CU). Wethouder Gijs de Kruif vertelde dat de plannen voor iedereen bekend zijn: ,,Het uitgangspunt is namelijk de Structuurvisie 2030. Dit is de basis, waar alle plannen overheen gelegd worden. Wij kunnen de onrust niet wegnemen, maar vinden het belangrijk om ook geen onrust te zaaien. Het 'compact maken van het centrum' wordt in de structuurvisie in verschillende stappen uitgewerkt. De Voorstraat blijft wel winkelgebied." De wethouder vertelde verder dat er in mei al gesprekken zijn geweest met de DES en er  in september ook met veel betrokkenen gesproken is.Om het centrum van Woudenberg te ontwikkelen tot een kloppend hart is een kwaliteitsslag nodig op het gebied van vastgoed, verkeersafwikkeling, het winkelaanbod en de detailhandelstructuur.  Naast het compacter maken van het centrum is het doel van fase 2 het realiseren van de projectonderdelen waar de gemeente volledige zeggenschap over heeft. Te denken valt aan een veilige fietsverbinding naar en door het centrum, goede parkeervoorzieningen en het groener en levendiger maken van het centrum. Uitgangspunt is een aantrekkelijk gebied dat burgers en recreanten uitnodigt om langer te blijven. De wethouder beaamde dat het voor een deel van de plannen wachten is op particuliere initiatieven. De gemeente zal er echter alles aan doen om de initiatieven die binnen de visie van het Centrumplan vallen, te stimuleren en faciliteren op korte en langere termijn. Volgens het plan van aanpak moet een stedenbouwkundige aan de hand van alle bestaande plannen vanaf de start van fase 1 in 1995 en de Structuurvisie 2030, fris naar het gebied te gaan kijken. Om zo een visie anno 2015 op te stellen.