• Foto Rinus van Denderen

Coalitie GBS, CU en PRO

SCHERPENZEEL GemeenteBelangen Scherpenzeel, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel hebben een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw college.

Margreet Hendriks

Het akkoord is gisteravond, na het ter perse gaan van deze krant, door de coalitiepartners ondertekend. Daarbij is ook het coalitieprogramma gepresenteerd, dat de titel 'Sociaal, Duurzaam en Ondernemend' draagt.

KANSRIJK In de afgelopen weken is er onder leiding van de voormalig Scherpenzeelse gemeentesecretaris Hans van Velden druk getimmerd aan dit coalitieakkoord. Van Velden trad na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart eerst als informateur op.

Op basis van gesprekken met alle politieke partijen kwam Van Velden begin april tot het advies om een coalitie GBS-CU verder te gaan verkennen omdat hij deze het meest kansrijk achtte.

OPGAVEN Gelet op de opgaven die er liggen voor het nieuwe college, de zowel binnen als buiten de gemeente te ontwikkelen bestuurskracht en het gegeven dat er een burgemeestersvacatie is ontstaan, zijn GBS en CU overeengekomen om ook PRO Scherpenzeel uit te nodigen om deel te nemen aan de coalitiebesprekingen.

PRO, die bij de verkiezingen slechts één raadszetel behaalde, had direct na de verkiezingen aangegeven voor hun eenmanspartij geen deelname aan het nieuwe college te ambiëren.

Op uitdrukkelijk verzoek van GBS en CU heeft PRO hun standpunt heroverwogen en op 16 april positief gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen aan de coalitieonderhandelingen.

Volgens formateur Van Velden is er in de week van en volgend op maandag 16 april door de drie partijen intensief, constructief en in een open en goede sfeer gesproken over onderwerpen die er naar de mening van de fracties toe doen, de hoofdlijnen van beleid en concrete zaken, die het verdienen om een plaats te krijgen in het coalitieakkoord. Dit heeft geresulteerd in een coalitieprogramma met het motto 'Sociaal, Duurzaam en Ondernemend', waarin men richting geeft aan het te voeren beleid in de komende vier jaar. Ook is een aantal keren gesproken over de verdeling van de portefeuilles binnen het college van B&W. Over de beoogd wethouders voor het college, wordt in het persbericht over het coalitieakkoord niet gesproken. De drie fracties moeten deze in de gemeenteraadsvergadering van 17 mei aanstaande, waarin ook het coalitieakkoord ter behandeling wordt aangeboden, formeel kandidaat gaan stellen.

Formateur Van Velden zegt terug te zien op een intensieve maar vooral boeiende periode, waarin ernaar is gestreefd om de gemeente Scherpenzeel, zowel naar binnen als naar buiten, te voorzien van een stabiele college, dat bestuurskracht uitstraalt en daadkrachtig en slagvaardig kan gaan opereren.