• Van links naar rechts: Marieke van de Beek (CU), Henk Brons (GBS en Willem Schuur (PRO) zijn trots op hun coalitieakkoord.

    Bertil Rebel

'Coalitieakkoord met ambitie'

SCHERPENZEEL De ondertekening van het coalitieakkoord van GemeenteBelangen Scherpenzeel, ChristenUnie en PROgressief Scherpenzeel vond vorige week plaats aan een statafel bij de vijverpartij voor Huis in de Wei. ,,De beste plek die we konden bedenken voor een coalitie die ambities heeft en die midden in de samenleving staat'', vonden de partijen.

Margreet Hendriks

Het coalitieakkoord draagt de titel 'Sociaal, Duurzaam & Ondernemend'. ,,Het is een akkoord waarin alle drie de partijen zichzelf herkennen en ze hebben eigen ambities kunnen neerleggen'', vindt GBS-voorman Henk Brons. ,,Daar zijn we best trots op.'' CU-fractievoorzitter Marieke van de Beek en PRO-voorman Willem Schuur vallen hem daarin bij.

BLIJVENDE ZELFSTANDIGHEID Voor GBS speelde vooral het uitgangspunt van als gemeentebestuur dienstbaar zijn aan de samenleving en de aandacht voor ondernemers. Bij de CU ging het volgens Marieke van de Beek vooral om de sociale componenten; aandacht voor jongeren en een goede zorg voor de ouderen. PRO is als laatst aangeschoven partij erg content met de ambities op het gebied van duurzaamheid die in het akkoord zijn neergelegd. ,,We gaan daarin echt stappen maken'', voorspelt PRO-voorman Willem Schuur. De drie partijen spraken ook een woord van dank uit aan formateur Hans van Velden voor zijn rol bij de coalitieonderhandelingen die volgens hen ´vlot en in goede harmonie´ zijn verlopen.

De drie partijen zeggen zich de komende vier jaar te gaan inzetten voor een sociale, duurzame en ondernemende samenleving, waarin iedereen meedoet en zich veilig en geaccepteerd voelt. De gemeente Scherpenzeel moet er eerst en vooral zijn voor haar inwoners, organisaties en ondernemers; die houding bepaalt de gemeentelijke dienstverlening. Uitgangspunt van de partijen is een blijvende zelfstandigheid van de gemeente Scherpenzeel. Vanuit het oogpunt van de hiervoor benodigde bestuurskracht is gekozen voor een college van drie wethouders. Daarnaast wil het nieuwe college samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een toekomstvisie voor Scherpenzeel gaan opstellen. ,,We vinden het belangrijk om met elkaar te bepalen hoe wij onze toekomst zien.''

OPENBREKEN VERHARDINGEN In het coalitieakkoord staan ook de voornemens die het nieuwe college in de komende jaren in een constructieve samenwerking met de gemeenteraad en de samenleving wil gaan uitvoeren. Zo wil men meer goedkope koop- en sociale huurwoningen realiseren, meer zelfstandige woonplekken voor begeleid wonen, de mogelijkheid gaan verruimen om jongeren, die bijvoorbeeld vanwege studie tijdelijk Scherpenzeel hebben moeten verlaten, toch in aanmerking te laten komen voor een woning en mogelijke verruiming van de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Bij de nieuwbouw moet veel aandacht zijn voor duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld gasloze woningen. Daken van openbare gebouwen zouden beschikbaar moeten worden gesteld voor zonnepanelen, sportpark De Bree moet energieneutraal worden gemaakt, men wil laadpalen voor elektrische auto's en fietsen in het openbare gebied faciliteren en investeren in maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, zoals het openbreken van verhardingen in de openbare ruimte.

NIEUWE EVENEMENTEN De nieuwe coalitie wil onder voorwaarden meewerken aan het realiseren van een nieuw bedrijventerrein ten westen van de Stationsweg en een verbetering van het bestaande bedrijventerrein 't Zwarte Land. Daarnaast zet de nieuwe coalitie in op het verbeteren van de (groen)kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Hiervoor wil men onder meer de app Buiten Beter invoeren, waarmee verbeterpunten makkelijk aan de gemeente kunnen worden doorgeven. Ook gaat men onderzoeken of inwoners en ondernemers op dit gebied taken van de gemeente kunnen overnemen. De coalitie wil verder werken aan de bereikbaarheid van het dorp, de huidige centrumvisie upgraden tot een hoger niveau, een onderzoek instellen naar het definitief huisvesten van zowel de Scouting als het volkstuinencomplex en Platteland Anders bij Sportpark De Bree en een veilige ontmoetingsplek voor jongeren realiseren.

Daarnaast wordt gesproken over een verhoging van de structurele subsidie van Kulturhus De Breehoek, een positie houding ten opzichte van een investeringsplan voor zwembad 't Willaer en de mogelijkheid van het realiseren van een kinderboerderij op Landgoed Scherpenzeel. Het nieuwe college staat positief tegenover het verruimen van de weekendopeningstijden van de horeca, maar handhaaft de huidige zondagssluiting van winkels. Daarnaast staat men open voor nieuwe evenementen in het dorp.

Het nieuwe coalitieakkoord wordt 17 mei ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In die vergadering worden ook de wethouders van de drie partijen voorgedragen en benoemd.

Foto: V.l.n.r. Marieke van de Beek (CU), Henk Brons (GBS) en Willem Schuur (PRO) zjjn trots op hun coalitieakoord.