• 112Heuvelrug.nl

College let op aanrijtijden

SCHERPENZEEL De Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) hebben extra geld gekregen om ervoor te zorgen dat zij gaan voldoen aan de prestatienormen met betrekking tot het spoedvervoer.

Margreet Hendriks

De ontwikkelingen worden door het college nauwlettend gevolgd, zo laat het de gemeenteraad in een memo weten.

Ambulancezorg wordt niet gefinancierd uit de inwonersbijdrage, maar uit verzekeringsgeld door de zorgverzekeraars. Het geld komt terecht in een jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaald macrobudget. Het macrobudget is door de NZA verhoogd, waarbij zij de verzekeraars opdracht hebben gegeven om de prestatienormen in vooral het spoedvervoer te verbeteren.

PRESTATIES Met het extra geld kunnen de RAV's extra mensen opleiden en meer mensen inzetten om de paraatheid te verbeteren. Ook de RAV Gelderland-Midden, waaronder Scherpenzeel valt, is inmiddels gestart met het uitvoeren van een intensiever wervings- en opleidingsprogramma.

Daarnaast heeft de Veiligheidsregio, op basis van een analyse, de prestaties van de RAV Gelderland-Midden bepaald.

Uit de analyse, waarbij alle inzetten in de regio over langere tijd zijn bekeken, is naar voren gekomen op welke momenten in de week de paraatheid moet worden verhoogd. Er wordt dit jaar een start gemaakt om regiobreed de paraatheid te verhogen en de prestatienorm voor de zogenaamde A1-inzetten te halen. Deze prestatienorm geldt overigens niet voor de inzetten per gemeente, maar er wordt wel naar gestreefd om de afwijking op de norm per gemeente zo klein mogelijk te laten zijn. Dit geldt ook voor de gemeente Scherpenzeel, waar men volgens het college gemiddeld gezien heel dicht op de norm zit. Het doel van de RAV is om deze prestaties regiobreed te handhaven en mogelijk meer stabiel te krijgen. Het college zegt toe de ontwikkelingen nauwgezet te zullen volgen, om te bezien of de prestatienorm inderdaad wordt gehaald. Daarbij zal het college de gemeenteraad frequent op de hoogte houden van de aanrijtijden van de ambulances in Scherpenzeel en in de regio.