• Margreet Hendriks

'Eenrichtingsverkeer moet blijven'

SCHERPENZEEL De bewoners van de Molenweg maken zich ernstig zorgen over de plannen van de gemeente om hun straat open te gaan stellen voor tweerichtingsverkeer. De huidige eenrichtingsweg is daarvoor veel te smal en men vreest voor verkeersonveilige situaties. ,,Onverantwoord'', zo hebben zij de gemeente inmiddels in een bezwaarschrift laten weten.

 

Het plan voor een nieuwe verkeers-inrichting van de Molenweg komt voor de aanwonenden volledig uit de lucht vallen, vertellen Louis van Riel en Willem Schuur. De wijziging bleek opgenomen in een ontwerpbesluit tot wegonttrekking van (een deel van) de tegenoverliggende Parklaan. ,,Het is dat Louis van Riel zo oplettend was om het door de gemeente ter inzage gelegde verkeersbesluit inzake de Parklaan goed door te lezen, anders waren we er waarschijnlijk pas achtergekomen nadat de termijn voor inspraak voorbij was geweest'', vertelt Schuur.

BESTEMMINGSPLAN Naast dat men het een slecht plan vindt, zijn Schuur en Van Riel vooral verbijsterd dat de aanwonenden over dit voornemen nooit door de gemeente op de hoogte zijn gesteld. ,,Sterker nog, in 2016 heeft één van onze buren, de heer De Man, een zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan Plan Weijdelaer met de vraag of de afsluiting van de Parklaan gevolgen gaat hebben voor de verkeerssituatie op de Molenweg. Het college verzekerde hem destijds dat de Molenweg, ook na de aanpassing van de Parklaan een eenrichtingsweg zou blijven. De bestaande wegenstructuur zou de afsluiting van de Parklaan in voldoende mate opvangen. Kennelijk is men op deze mening teruggekomen, want nu wil men zonder enig overleg met de bewoners ineens alsnog tweerichtingsverkeer gaan instellen op de Molenweg. Dat is in strijd met behoorlijk bestuur.''

Schuur en Van Riel vertellen ook geen idee te hebben van de achterliggende argumentatie van de gemeente om terug te komen op hun eerder ingenomen standpunt. ,,Dat zouden we graag willen weten, want er moeten verkeerskundige onderzoeken zijn gedaan. Antwoord op deze vraag hebben we tot nu toe echter niet gekregen.''

BEZWAAR In het bezwaarschrift, dat is ondertekend door alle bewoners van de Molenweg, wordt nogmaals benadrukt dat de straat, die van trottoir tot groenstrook precies 5 meter breed is, veel te smal is voor tweerichtingsweg. In de straat wordt bovendien veel geparkeerd. Niet alleen door visite van de woningen, maar ook door personeel, bezoekers en bezorgers van 't Foort en Huis in de Wei. ,,Dit betekent dat er hooguit 2,5 tot 3 meter ruimte overblijft voor het verkeer en auto's die straks tussen de geparkeerde auto's moeten wegduiken om elkaar te passeren. Die ruimte is er echter vaak niet. Tweerichtingsverkeer op de Molenweg is daarom wachten op (ernstige) ongelukken. Onverantwoord'', aldus Schuur en Van Riel, die ook geen reële mogelijkheden zien voor wegverbreding. ,,Het verwijderen van het trottoir zou de bereikbaarheid van onze woningen ernstig beperken en het verbreden van de weg richting de vijver zou het talud onverantwoord steil maken, naar het lager gelegen water. Beide opties zouden ook een ernstige aantasting zijn van ons woongenot.'' De bewoners van de Molenweg hebben de gemeente overigens wel een alternatief aangereikt. ,,De Vlieterweg ondervindt op dit moment al de problemen die wij op de Molenweg met tweerichtingsverkeer vrezen. Geregeld wordt er over de stoep gereden om elkaar te kunnen passeren. Indien de Vlieterweg, net als de Molenweg, eenrichtingsweg wordt, kan het verkeer richting 't Foort via deze weg worden geleid en rondrijden via de Molenweg. De bussen met bestemming Boschzicht kunnen aanrijden via de Burg. Royaardslaan en afrijden via 't Foort. Het is in elk geval een oplossing waarbij de gemeente niet terug hoeft te komen op eerdere gedane toezeggingen aan de bewoners van de Molenweg. De gang van zaken heeft ons vertrouwen in de bestuurlijke en consequente besluitvorming van het gemeentelijk apparaat in Scherpenzeel in elk geval behoorlijk geschaad.''

Over de kwestie heeft de fractie van het CDA overigens al vragen gesteld in de laatste gemeenraadsvergadering. CDA-voorman Slappendel informeerde naar de procedure. Hij vroeg zich af of er bij het tweerichtingsverkeer op de Molenweg soms sprake was van een misverstand. Dat laatste was volgens verantwoordelijk wethouder Henk Vreeswijk slechts ten dele het geval. Wel was het volgens Vreeswijk zo dat het eigenlijk niet de bedoeling was geweest om de wijziging van de verkeerssituatie op de Molenweg mee te nemen in het besluit van de wegonttrekking Parklaan. De wethouder erkende dat bij dit soort besluiten eerst overleg met omwonenden plaats dient te vinden. ,,Dat is fout gegaan. Maar omdat het nu toch al in het besluit staat, hebben we besloten om de procedure maar gewoon door te laten lopen en de bezwaren hiertegen mee te nemen bij onze afweging'', aldus Vreeswijk. Het verkeersbesluit zal overigens nog via een raadsbesluit bekrachtigd moeten worden.