• Actie voor het landelijke kinderpardon.

    Bart Maat

Frictie rond kinderpardon

SCHERPENZEEL Een motie van PRO Scherpenzeel en ChristenUnie om als gemeente bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een verruiming van het kinderpardon heeft in de donderdag gehouden gemeenteraadsvergadering tot de nodige frictie geleid. Met name het verzoek van PRO-voorman Willem Schuur om hoofdelijke stemming over dit onderwerp, schoot bij diverse raadsleden in het verkeerde keelgat.

PRO en CU dienden de motie in om ook Scherpenzeel te bewegen zich aan te sluiten bij de campagne van progressief platform DeGoedeZaak, waaraan inmiddels al zo'n honderd gemeenten steun hebben betuigd. Kinderen die langer dan vijf jaar op een verblijfsvergunning wachten en daarom in Nederland geworteld zijn, moeten die alsnog krijgen, vinden ze.

ALSNOG VERTREKKEN Het kabinet wil strikt vasthouden aan bijvoorbeeld de regel dat asielzoekersgezinnen aan terugkeer naar hun land van herkomst moeten meewerken. Daardoor mochten de afgelopen jaren maar weinig van deze kinderen hier blijven. Als het kabinet de regels voor het kinderpardon niet versoepelt, dreigen volgens DeGoedeZaak vierhonderd kinderen die in Nederland zijn opgegroeid alsnog te moeten vertrekken

Schuur vroeg hoofdelijke stemming over de motie. ,,Ik vind dit zaken die je uit moet spreken als persoon, want dit gaat over een kwestie van beschaving en medemenselijkheid.'' Maarten Zwankhuizen (SGP) reageerde geïrriteerd. ,,De motie zal voortkomen uit oprechte bewogenheid, maar ik laat me niet door de heer Schuur aanleunen dat je voor deze motie moet stemmen omdat je anders minder beschaafd bent.'' Zwankhuizen tekende daarbij aan dit soort moties in zijn eigen ogen vooral emoties zijn. ,,Het is verleidelijk om hier een hele discussie te beginnen over vluchtelingen, migratie en inlegvelletjes, maar dit is compleet niet de verantwoordelijkheid of de bevoegdheid van de gemeente. De lijn van de SGP is dat we dit soort zaken niet steunen, hoewel je het inhoudelijk er soms best mee eens kunt zijn.''

BESCHAVING Willem Schuur, die zich ook al in soortgelijke bewoordingen had uitgelaten in een twitter-bericht voorafgaande aan de raadsvergadering en daarbij de oproep deed om naar de raadsvergadering te komen om te zien hoe andere partijen hierin staan, haastte zich om zijn woorden wat te nuanceren. ,,Het is niet zo dat je niet beschaafd bent als je de motie niet steunt, maar het gaat om de beschaving dat je 400 kinderen die hier geworteld zijn niet terugstuurt naar een land waarvan ze de taal niet spreken.''

De nadere toelichting bracht geen verandering in het afwijzen van de motie door de SGP, maar leek in elk geval wel wat stoom weg te nemen bij diverse andere raadsleden, die het verzoek van Schuur ook als een vorm van morele chantage hadden geïterpreteerd. GBS-voorman Henk Brons zei de situatie rond de 400 kinderen van vluchtelingen die hier al langer dan vijf jaar verblijven en voor wie uitzetting dreigt ook een schrijnende zaak te vinden. ,,Maar bij een kinderpardon gaat het in feite om het repareren van slecht beleid van de overheid. Zo lang daar het beleid niet verandert, blijft dit soort situaties in de toekomst steeds terugkomen'', meende Brons die ook wees op het feit dat de landelijke partijen van de indieners van de motie, CU en PRO, allebei deel uitmaken van de regering die een snelle afhandeling van asielaanvragen beter zou moeten regelen. Willem Schuur pareerden dat er om mee te regeren soms concessies moeten worden gedaan waarmee de achterban het niet eens hoeft te zijn. Volgens Marieke van de Beek (CU) werden dit soort initiatieven vanuit de basis ook toegejuicht door haar landelijke fractie. ,,Dat wordt gezien als een steuntje in de rug om te blijven strijden voor een oplossing voor deze kinderen.''

Hoewel Brons zijn bedenkingen zei te hebben bij deze gang van zaken wilde hij met de indieners van de motie wel in overleg over wat tekstuele aanpassingen waardoor deze toch zou kunnen rekenen op de steun van GBS. Dat gebeurde. Willem Schuur bracht namens de drie partijen een nieuwe motie in stemming waarin het college werd opgedragen alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt en binnen de grenzen van de wet valt om te voorkomen dat Scherpenzeelse kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven, worden uitgezet naar het land van herkomst, en ook bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing van de huidige groep van circa 400 kinderen in Nederland. Schuur trok daarbij ook zijn wens voor hoofdelijke stemming in. De motie werd aangenomen met tien stemmen voor (PRO, CU, GBS en CDA) en drie tegen (SGP).