• Lijsttrekkersdebat

    Foto Rinus van Denderen

'Hier is iets te kiezen'

SCHERPENZEEL Wat betreft de ambitie om zich in te zetten voor een nog beter Scherpenzeel doen de lijsttrekkers van de vijf politieke partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Scherpenzeel, niet voor elkaar onder. De vraag hoe dat ideale dorp vorm moet krijgen, bracht het lijsttrekkersdebat van woensdag toch nog wel een aantal accentverschillen aan het licht. ,,Er is op 21 maart zeker iets te kiezen in Scherpenzeel'', concludeerde waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld.

Margreet Hendriks

Henk Brons (GBS), Maarten Zwankhuizen (SGP), Margo van de Fliert (CDA), Marieke van de Beek-Lindhout (CU) en Willem Schuur (PRO Scherpenzeel) oogden redelijk ontspannen op het professioneel en aantrekkelijk ingerichte podium van De Breehoek. Naast een discussie over drie stellingen werd elke lijsttrekker kort geïnterviewd door Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut en kregen ze precies 1 minuut de tijd achter het spreekgestoelte om het gehoor duidelijk te maken waarom inwoners op 21 maart voor hun partij moeten kiezen.

VERHELDEREND Het publiek, dat via de mobiele telefoon live zijn mening kon geven over een aantal onderwerpen, werd voor aanvang van het debat gevraagd of het al wist wat de partij van hun voorkeur zou zijn. Bij het merendeel van de ruim honderd mensen die hieraan meededen was dit het geval. Van het ongeveer een derde deel wat aan het begin van de avond aangaf nog 'zwevend' te zijn, bleek het merendeel na afloop van het debat hun keuze te hebben kunnen maken.

Waar de stemmen terecht gaan komen blijft nog spannend, maar duidelijk was wel dat dit verkiezingsdebat niet alleen voor het publiek, maar ook voor de politiek verhelderend was.

Zo is de vraag of het gemeentehuis in de toekomst niet centraler in het dorp moet worden gehuisvest, voor de politiek al een tijdje een actuele kwestie. GBS ziet het gemeentehuis graag weer terug in het hart van Scherpenzeel. De SGP en het CDA zien dit vooralsnog niet zo zitten vanwege de kostenfactor. De CU twijfelt aan het nut, in verband met de toenemende digitale dienstverlening en PRO Scherpenzeel legt het zwaartepunt vooral op de loketfuncties voor de publieksdiensten, omdat zij de toekomst van de ambtelijke organisatie ziet veranderen door verdergaande samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

BELANG OVERSCHAT De vaak geopperde indruk, dat de inwoners van Scherpenzeel in meerderheid voorstander zouden zijn van het terug verhuizen van het gemeentehuis naar het hart van het dorp, werd door het bij dit debat aanwezige publiek in elk geval gelogenstraft; een zeer ruime meerderheid liet via hun stem weten dat het belang van een centraal gelegen gemeentehuis wat hun betreft werd overschat.

Een andere kwestie waar de Scherpenzeelse politiek al een poosje mee worstelt, is de invoering van het gedifferentieerd tarief voor de afvalinzameling. Het CDA was van meet af aan tegenstander van Diftar, omdat het meent dat de kosten hiervan niet opwegen tegen de baten. De partij ziet meer in goede voorlichting en een beroep doen op de inwoners om hieraan mee te werken. Iets dat volgens lijsttrekker Van de Fliert ook uitstekend heeft gewerkt bij de invoering van de glascontainers en het apart inzamelen van papier.

GBS-lijsttrekker Henk Brons was voorstander van de invoering van Diftar, maar bekende inmiddels toch te zijn gaan twijfelen of dit het beste middel is om de inwoners te bewegen hun afval beter te gaan scheiden. Brons wees erop dat verschillende gemeenten al terugkomen van het apart inzamelen van plastic verpakkingen, omdat ´nascheiding´ beter en goedkoper is. Bovendien, zo claimde Brons, gaat het ingezamelde plastic toch gewoon naar de verbrandingsoven.

De SGP blijft net als CU en PRO Scherpenzeel voorstander van het betalen per aanbieding van grijs restafval, zij het dat dit volgens lijsttrekker Maarten Zwankhuizen gecombineerd zou moeten worden met het gratis kunnen aanbieden van kleine hoeveelheden restafval op de gemeentewerf. Een ruime meerderheid van de aanwezigen bleek zich niettemin wel te kunnen vinden in de stelling dat het betalen per aanbieding van grijs restafval de beste manier is om inwoners te bewegen hun afval beter te scheiden.

REGIONAAL GETINT Het enige onderwerp waarvan precies de ene helft van meestemmers tegen was en de andere voor, was de stelling dat uitbreiding van het Scherpenzeelse bedrijventerrein wenselijk is, ook al gaat dat ten koste van de natuur. Een verdeeldheid die overigens ook bij de lijsttrekkers waarneembaar was. Marieke van de Beek (CU) vond dat vooral grote en verkeersintensieve bedrijven niet ten koste van alles in Scherpenzeel gehuisvest hoeven te blijven en toonde zich ten aanzien van dit soort bedrijven voorstander van een wat meer regionaal getint beleid.

PRO Scherpenzeel-lijsttrekker Willem Schuur ging meer op de 'ja, mits-toer', waarbij hij het zwaartepunt van de beoordeling legde bij de milieu-effecten. SGP en GBS kenden beide geen spoor van twijfel als het gaat om uitbreiding van bedrijvigheid en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Het CDA vond dat uitbreiding mogelijk moest zijn, maar dan wel vooral gericht op kleinschalige bedrijvigheid.

GROOT GOED Het waren met name dit soort accentverschillen die het lijsttrekkersdebat volgens burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld zo boven verwachting leuk maakten. Ook het feit dat veel 'zwevende kiezers' aangaven naar aanleiding van dit debat de partij van hun voorkeur te hebben kunnen vinden, vond de burgemeester een prachtige opbrengst van de avond. ,,Gemeenteraadsverkiezingen zijn een groot goed'' benadrukte Van Rhee-Oud Ammerveld. ,,Het moment waarop inwoners door het uitbrengen van hun stem invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling en toekomst van hun eigen plaats. Maak daar op 21 maart vooral gebruik van.''