• Het blijft voorlopig hard werken bij De Breehoek om de begrotingscijfers te benaderen. 

    Margreet Hendriks

Kulturhus nog niet uit exploitatiezorgen

SCHERPENZEEL De driemaandelijkse rapportage aan de gemeenteraad over het reilen en zeilen van De Breehoek laat zien dat er bij het Kulturhus nog steeds heel wat werk te verrichten is om uit de exploitatiezorgen te komen. De analyse van de financiële cijfers op basis van het eerste half jaar geven aan dat er op diverse onderdelen nog flink moet worden bijgestuurd.

Margreet Hendriks

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad tot een reddingsplan voor het vrijwel failliete Kulturhus, waarin ook een begroting en een extra financiële injectie waren opgenomen. De raad eiste wel van wethouder Margo van de Fliert om tussentijds regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de voortgang. Na het vertrek van de voormalige directeur en de oude Raad van Toezicht per 1 oktober 2015, is De Breehoek eerst een tijd gerund door een interim-directeur. Ook is de organisatiestructuur aangepakt door een statutenwijziging. Per 1 mei 2016 is er een nieuwe directeur aangetreden en sinds 30 juni 2016 beschikt De Breehoek ook weer over een nieuw stichtingsbestuur.

WERK AAN DE WINKEL Uit de rapportage blijkt dat er voor de nieuwe club nog heel wat werk aan de winkel is. Zo blijft de omzet van de horeca op basis van de cijfers tot nu toe achter bij de doelstelling. Deze zou bij ongewijzigde omstandigheden over 2016 circa 27.000 euro lager uitkomen dan in het reddingsplan is begroot.Verder wordt aandacht gevraagd voor de personeelskosten die 95.000 euro hoger uitkomen dan begroot. Als oorzaken worden genoemd de kosten van de interim-directeur, extra werkzaamheden in het eerste kwartaal om onder andere de administratie op orde te krijgen en het in eigen beheer doen van de schoonmaak. Wat betreft de huisvestingskosten verwacht het college dat deze op jaarbasis ruim 32.000 euro lager zullen liggen dan begroot in het raadsvoorstel omdat de schoonmaak niet meer is uitbesteed. Wel moet De Breehoek in 2016 circa 34.000 euro aan extra kosten in verband met de waterschade ophoesten. Dit betreft kosten die de verzekeraar niet vergoed omdat deze verbonden zijn aan de opdrachten die in gang zijn gezet voor 1 oktober 2015 (de maand dat de verzekeraar is ingeschakeld).Daarnaast wordt in de rapportage nog melding gemaakt van hogere kantoorkosten (extra kosten ICT vanwege de problemen met de Wifi en het geluid in het gebouw), blijven de verkoopkosten wat achter en blijken ook de algemene kosten 7000 euro hoger te liggen dan verwacht. Overigens kan een deel van alle genoemde extra kosten volgens het college worden gedekt uit de eenmalige financiële bijdrage van het reddingsplan.

Voor de nieuwe directeur van De Breehoek liggen zeker nog de nodige uitdagingen op het gebied van inkomstenwerving en kostenbesparing om de begroting uit het raadsvoorstel te benaderen, wordt in de rapportage vastgesteld. Zo bezetten huurders op basis van afspraken van voor 1 september 2015 meer of langer ruimte dan waarvoor huur wordt betaald en kan dus minder worden verhuurd dan gedacht.  Met huurders worden momenteel gesprekken gevoerd om de grenzen te bepalen voor de tijd waarin lopende huurcontracten gelden en de tijd daarna.

Label:

De Breehoek