• Zonneveld.

    Lei Willems
  • Windturbines (in zee).

    Koen Suyk

Komen er windturbines en zonnevelden?

SCHERPENZEEL Regio Foodvalley is, samen met de daartoe behorende acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en andere belanghebbenden zoals LTO, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties, bezig met het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES). Daarin worden onder meer de mogelijke locaties aangegeven voor de plaatsing van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Een van de als ‘kansrijk’ aangemerkte zoekgebieden ligt in Scherpenzeel.

In het landelijk Klimaatakkoord is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in de komende jaren sterk moet verminderen. Daarvoor moet flink meer duurzame energie worden opgewekt. Om dit te bewerkstelligen werkt Regio Foodvalley, net als de 29 andere Nederlandse regio’s, aan een Regionale Energie Strategie. Samen moeten zij ervoor gaan zorgen dat de landelijke afspraken in het Klimaatakkoord kunnen worden nagekomen. Regio Foodvalley heeft ook eigen klimaatdoelstellingen vastgesteld. Zo moet de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent verminderen ten opzichte van 1990 (in plaats van de landelijk vastgelegde 50 procent) en wil de regio uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn.

ZONNEVELDEN Om de regionale klimaatambities te verwezenlijken wordt vooral ingezet op de komst van een flink aantal extra windmolens en zonnevelden. Dit zijn volgens de regio bewezen technieken waarmee veel winst kan worden behaald. In het voorlopige concept van de RES, dat vorige week tijdens een tweetal bijeenkomsten in Scherpenzeel werd gepresenteerd, liggen de zoeklocaties voor windmolens en grootschalige zonnevelden vooral langs de snel- en spoorwegen in de regio. Maar zelfs indien al deze locaties (die overigens nog niet definitief vastliggen) hiervoor gebruikt zouden kunnen worden, zijn er nog andere plekken nodig om met windturbines en kleinschaliger zonnevelden (maximaal 2,5 hectare) voldoende duurzame energie voor de regio te genereren. Sommige gemeenten in de regio Foodvalley, zoals Barneveld, Ede en Nijkerk, werken al aan eigen plannen voor wind- en zonne-energie. Daarnaast worden in de concept RES nog een aantal potentiële zoekgebieden aangegeven in Scherpenzeel (buitengebied richting de grens met Barneveld), bij de A12 ter hoogte van Renswoude en een aantal locaties tussen Wageningen en Veenendaal en Veenendaal en Rhenen.

WARMTENET Al deze opties moeten nog nader worden verkend, waarbij draagvlak onder de bevolking een belangrijk aspect is. Mede om deze reden ligt er in de concept RES een voorstel dat duurzame energiebronnen voor minimaal 50 procent in lokaal eigendom zijn en dat inwoners vanaf het begin kunnen meepraten. Bij de verdere uitwerking van de concept RES wil men ook onderzoeken of windmolens in het bos geplaatst kunnen worden en zo ja waar. De achterliggende gedachte is dat dit het gevoel van ´horizonvervuiling´ zou kunnen verminderen omdat het bos windturbines camoufleert. Tijdens de brede stakeholders bijeenkomst, die donderdagmiddag werd gehouden in het gebouw van Interface, werd ook geopperd dat het omgekeerd kan worden; dat wil zeggen bos aanleggen rond windmolenparken. Ook werd er door de ruim 80 deelnemers uitgebreid gesproken over het maximaal benutten van de mogelijkheden voor zonne-energie op de minst gevoelige bestemmingen zoals daken en geluidschermen, boven parkeerplaatsen c.q. parkeervelden, stortplaatsen en bij vee- en fruitteelt of drijvende zonnepanelen op waterbergingen.

Daarnaast zou er geïnvesteerd moeten worden in duurzame warmtenetten, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van restwarmte van bedrijven.

In april en mei praten de gemeenteraden, provinciale staten en het bestuur van de waterschappen over de voorlopige plannen. Op 1 juni moet de concept RES worden ingeleverd bij het Rijk. Daarna moet de verdere uitwerking gaan plaatsvinden en kan iedereen die dat wil daarop reageren.