• Vakfotografie Westerduin

Parklandschap gemeentelijk monument

SCHERPENZEEL Het college van B&W heeft, op advies van de Monumentencommissie, het besluit genomen om het zuidelijk gelegen parklandschap van Park Scherpenzeel aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het huispark rond Huis Scherpenzeel is al rijksmonument.

,,Het Huispark van Huis Scherpenzeel en het ten zuiden hiervan liggende parklandschap hebben een hoge cultuurhistorische en tuinlandschappelijke waarde'' legt het college van B&W uit. ,,Het huispark is een rijksmonument, maar het parklandschap heeft geen monumentale status. Dat maakt de instandhouding ervan onder de nieuwe provinciale subsidieregelingen moeilijk. Met een aanwijzing tot gemeentelijk monument wordt dit waardevolle gebied beschermd en kan het tegelijk beter gebruikmaken van aanwezige provinciale subsidieregelingen.''

De monumentencommissie heeft positief geadviseerd over het besluit. Ook bij de grondeigenaren, die vooraf zijn geïnformeerd over het voornemen van het college, bestaan geen bezwaren tegen de aanwijzing van het gebied als gemeentelijk monument.

Het verkrijgen van een beschermde status voor het gehele gebied ligt in lijn met de conclusies uit het onderzoek dat de Stichting In Acadië in 2013 heeft gedaan naar de waardestelling van het Huispark en het parklandschap. Daarin werd de cultuur- en tuinhistorische waarde van het ensemble van beide deelgebieden als hoog beoordeeld. In Arcadië adviseerde destijds dan ook om bestaande rijksmonumentenstatus van het Huispark uit te breiden naar het gehele gebied. Dat bleek onder de huidige regelgeving echter niet makkelijk te zijn. Over de toekenning van de status gemeentelijk monument aan het aan het Huispark grenzende parklandschap toont Meta Daniëls van de Stichting Landgoed Scherpenzeel zich echter ook erg opgetogen. ,,Het getuigt van wijsheid van het college om op deze wijze het prachtige ensemble van Huis en Park te willen beschermen. Naast de reeds door het college geschetste voordelen voor het aanvragen van provinciale subsidies, geeft het collegebesluit naar mijn gevoel ook blijk van een toenemende betrokkenheid van de gemeente bij het in stand houden van deze unieke parkvoorziening, waarvan alle Scherpenzelers dagelijks kunnen genieten. Ik ben heel blij met deze prachtige en positieve stap.''

Stichting Landgoed Scherpenzeel (eigenaar parklandschap) en Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen (pachter van het sinds 1975 in gemeentelijk bezit zijnde Huis Scherpenzeel en omliggend Huispark) zijn al geruime tijd bezig om de samenhang tussen beide parkdelen in inrichting en beheer te versterken en het gebied verder te ontwikkelen tot één parklandschap voor Scherpenzeel. Hiervoor is in 2016 een ambitieus Masterplan ontwikkeld door Bleeker & Nauta Landschapsarchitecten, waarin wordt teruggegrepen op het nog deels herkenbare tuinontwerp dat Samuel A. van Lunteren maakte in de 19e eeuw. In het najaar wordt gestart met de uitvoering van fase 2 van de werkzaamheden.