• Margreet Hendriks

'Uur van de waarheid' over fusie nadert

SCHERPENZEEL Maandag besluit de politiek over de toekomst Scherpenzeel. Het wordt het uur van de waarheid. Houdt de gemeente zelf de regie in handen over het eigen dorp of gaat de gemeenteraad van Barneveld in de toekomst beslissen hoe het verder gaat met het uitgebreide voorzieningenniveau in het dorp?

Hoe verdeeld de meningen liggen binnen het gemeentebestuur blijkt uit het feit dat er over één en hetzelfde onderwerp twee lijnrecht tegenover elkaar staande raadsvoorstellen op de agenda staan. Een initiatiefvoorstel van GBS dat de weg wijst naar zelfstandigheid en een voorstel van het college om koers te zetten naar een fusie met Barneveld. Een politiek unicum dat waarschijnlijk nog niet eerder is vertoond.

SCENARIO Een zelfstandige toekomst is volgens het initiatiefvoorstel van GBS goed mogelijk. In het voorstel schetst GBS wat er nodig is om zelf de regie over het dorp behouden. Een structurele investering van € 1,6 miljoen per jaar voor het versterken van en de uitvoering van de ambities in de Toekomstvisie (maximaal scenario) kwam bij een eerdere doorrekening uit op een lastenverzwaring van gemiddeld € 160 (19 procent) per huishouden. GBS presenteert bij het initiatiefvoorstel een dekkingsvoorstel waarin, door een combinatie van bezuinigingen op de volwaardige bibliotheekfunctie en het slim combineren van het verlieslijdende Kulturhus De Breehoek en een nieuw gemeentehuis, de lastenverzwaring, verspreid over een periode van vier jaar, kan worden beperkt tot circa € 90 (11 procent) per huishouden. In dit scenario wordt niet bezuinigd op de dienstverlening in het sociaal domein of alle andere (sport)voorzieningen waarover in de optie fusie met Barneveld nog geen enkele duidelijkheid is. ,,Wij geven er de voorkeur aan om keuzes over lokale lasten, bezuinigingen of investeringen te maken vanuit Scherpenzeels perspectief en niet in de context van de bredere belangen van een grote gemeente waarin meerdere kernen moeten worden bediend’’, aldus GBS.

TOEKOMST GBS stelt voor het spoor herindeling met Barneveld af te sluiten en de benodigde vervolgstappen te zetten om te komen tot een zelfstandig en toekomstbestendig Scherpenzeel.

Het collegevoorstel geeft precies de tegenovergestelde route aan door in te zetten op een fusie met Barneveld. Samengaan met de buurgemeente levert volgens het college de beste garanties voor het versterken van de organisatiekracht, bestuurskracht, (regionale) samenwerkingskracht en een duurzame toekomst. Een grotere organisatie zou professioneler zijn, meer gespecialiseerd en minder kwetsbaar. Daar staan dan wel meer overhead en hogere lonen tegenover. Omdat Barneveld heeft aangegeven geen lastenstijging door te willen voeren omwille van een fusie gaan in dit scenario de lasten voor de inwoners niet omhoog. Garanties dat dit in de toekomst niet alsnog gaat gebeuren zijn er echter niet, want het college erkent dat ook Barneveld, net als alle andere gemeenten in Nederland, lastenstijgingen kent. In de aanloop van de fusie zal er door Scherpenzeel overigens ook minstens € 1,2 miljoen moeten worden geïnvesteerd voor het in de basis op orde brengen van het ambtelijk apparaat. Dit wordt uit de reserves geput. Verder moeten er in het herindelingstraject nog afspraken worden gemaakt over het (kunnen) handhaven van voorzieningen, zoals het zwembad, de Breehoek en zal onderhandeld moeten worden over zaken uit de toekomstvisie die met voorrang zouden moeten worden uitgevoerd.

Of Barneveld wel met Scherpenzeel wil fuseren moet nog blijken. Die vraag is nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad van Barneveld. Tot nu toe is de Barneveldse raad alleen geïnformeerd over een eerste verkenning van het fusiescenario door haar college van B&W. Een bestuurlijk standpunt hierover gaat de buurgemeente echter pas innemen nadat Scherpenzeel een besluit heeft genomen.