• Van links naar rechts: Izaäk van Ekeren (SGP), Henny van Dijk (GBS) en Gerard van Deelen (SGP).

    Margreet Hendriks

Wethouderstrio werkt 'samen voor Scherpenzeel'

SCHERPENZEEL Twee maanden na het aantreden van Izaäk van Ekeren en Gerard van Deelen als de twee nieuwe parttime SGP-wethouders naast GBS-wethouder Henny van Dijk, zit er een college dat hechter oogt dan ooit.

Het enthousiasme spettert er vanaf in hun gezamenlijke kantoorkamer, die zij ook nog eens delen met waarnemend burgemeester Harry de Vries. ,,Met z’n vieren in één redelijk kleine kamer met twee bureaus en een vergadertafel is een beetje inschikken, maar we zijn niet vaak allemaal tegelijk aanwezig. Bovendien hebben we onze separate kamers geofferd voor een goed doel, namelijk zorgen voor voldoende werkplekken voor de ambtelijke organisatie. Daar doen wij het graag voor.’’

MEGAKLUS Na alle heftige politieke turbulentie in het vorig jaar, lijkt de rust in het gemeentehuis weergekeerd. Een betrekkelijke rust welteverstaan, want het nieuwe wethouderstrio staat na het raadsbesluit van december voor de megaklus om in heel korte tijd een stevige en gezonde fundering neer te zetten voor een zelfstandige toekomst van de gemeente. Eenvoudig is die taak niet. De raad heeft besloten om structureel € 1,2 miljoen extra te gaan investeren in de ambtelijke organisatie.

OPMERKELIJK GOED ,,Een historisch besluit’’, meent Van Ekeren. ,,Want de focus van het Scherpenzeelse gemeentebestuur – geen enkele politieke fractie uitgezonderd - lag in het verleden vooral op het bouwen aan een uitstekend voorzieningenniveau in het dorp. Wat betreft de organisatie hielden we altijd de hand op de knip. Tijdens het onderzoek naar de keuze tussen zelfstandigheid en fusie, waarvoor we voor de verandering een keer geen extern bureau hadden ingehuurd, maar dat alle fractievoorzitters samen met onze eigen organisatie hebben gedaan, zijn we unaniem tot de slotsom gekomen dat dit zo niet langer kan.

De noodzakelijke inhaalslag om de organisatie in de basis op orde te brengen is inmiddels gestart. De inwoners gaan dat ook echt merken in een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Er moet een organisatie worden gebouwd die niet alleen de basisdienstverlening piekfijn op orde houdt, maar de gemeente ook op allerlei andere terreinen efficiënter en beter maakt. Het kost wat, maar we krijgen er ook wat voor terug. Dat dit niet helemaal zonder offers zal gaan is duidelijk. Een investering van 1,2 miljoen extra per jaar past zelfs een rijke gemeente als Scherpenzeel niet zomaar in het budget'', merkt Van Ekeren op.

NOOIT BEKNIBBELD ,,Anderzijds''', stelt hij vast, ,,als we om ons heen kijken naar de extra miljoenen die andere gemeenten in hun begrotingen moeten wegwerken vanwege bijvoorbeeld grote tekorten op de jeugdhulp, dan is het duidelijk dat geen enkele gemeente inwoners kan vrijwaren van bezuinigingen of verhoging van de lasten. Scherpenzeel doet het daarentegen in de uitvoering van het sociaal domein echter nog steeds opmerkelijk goed. Dat is niet in het minst toe te schrijven aan kleinschaligheid en overzichtelijkheid van onze gemeente. Bovendien is het betrekkelijk nieuwe sociaal domein zo’n beetje de enige afdeling in onze organisatie waarin we nooit hebben beknibbeld op personeel. Integendeel, onze manier van werken met eigen hulpverleners in de vorm van gezinscoaches wordt nu zelfs door meer gemeenten in de regio overgenomen. Zo is er volgens ons met een stevige organisatie ook op veel andere terreinen nog winst te behalen.’’

NIET ONZICHTBAAR Over gebrek aan belangstelling van ambtenaren die willen werken in een kleine gemeente heeft Scherpenzeel niet te klagen vertelt het college. ,,Eerlijk gezegd zijn we zelfs een beetje beduusd van het grote aantal reacties wat wij krijgen op vacatures. Het blijkt dat veel, vooral jonge mensen een uitgesproken voorkeur hebben om in een kleine gemeente te gaan werken omdat zij zich daar breder kunnen ontwikkelen. In grote(re) gemeenten zijn de taakvelden veel meer afgebakend en zit je al snel in een ‘hokje’. In een kleine organisatie is het takenpakket van de ambtenaren minder ingeperkt, ben je niet onzichtbaar bezig op een grote afdeling en zijn de lijnen, ook naar het gemeentebestuur, kort. Die bewuste keuze voor het meer afwisselend werk in een kleine gemeente zien we overigens niet alleen bij jonge ambtenaren. Wel is het zo dat met name die jonge ambtenaren na een aantal jaren carrièrestap zullen maken. Dat is logisch en ook helemaal niet erg. Vernieuwing kan vaak ook iets toevoegen.’’

REGIE HOUDEN Zo kijkt het nieuwe college ook aan tegen de taak om een goede basis te leggen voor een gezonde zelfstandige toekomst van Scherpenzeel. ,,Daarbij zullen we zorgvuldig moeten kijken naar wat we belangrijk vinden in Scherpenzeel. De bibliotheek bijvoorbeeld is heel belangrijk. Maar de vraag is wel of we - tegen de landelijke trend in - een volledig zelfstandige bibliotheek in stand kunnen houden, of kun je door wat aanpassingen vrijwel dezelfde service bieden tegen pakweg de helft van de kosten?

Daarover zijn wij in gesprek met het bibliotheekbestuur en we hebben hen gevraagd om met ideeën te komen. Ook voor De Breehoek moet er een structurele oplossing komen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze, voor Scherpenzeel in principe wat te hoog gegrepen, maar essentiële voorziening zo optimaal mogelijk kan functioneren en betaalbaar blijft?

Mogelijk door De Breehoek slim te combineren met de, vanwege het nu al zichtbare ruimtegebrek noodzakelijke, nieuwe huisvesting van het gemeentehuis. Ook daarover zijn we in gesprek en vindt nader onderzoek plaats. En laat duidelijk zijn: behoud van zelfstandigheid is voor ons echt geen doel op zich. Het is de beste manier om regie te houden over onze voorzieningen, en dienstverlening dicht bij de mensen te organiseren. De maatschappij verandert voortdurend. Een kleinschalige, betrokken en goed ingerichte gemeente is wendbaar, verkleint de kloof tussen burger en politiek, en biedt naar ons idee de beste mogelijkheden voor een nog beter en nog leefbaarder Scherpenzeel. Daar werken we aan. Samen.’’