• Foto Rinus van Denderen

Situatie leidend voor opdelen woning/perceel: 'Splitsing is maatwerk'

SCHERPENZEEL Het college is niet bang voor precedentwerking ten gevolge van het bestemmen van een aanbouw bij een woning aan de Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan tot een zelfstandige wooneenheid. ,,Elke situatie is anders. Bij dit soort aanvragen willen we maatwerk leveren'' aldus wethouder Tonnis van Dijk.

Margreet Hendriks

Van Dijk reageerde op vragen hieromtrent van GBS-raadslid Nico Wallet in de gemeenteraadsvergadering van vorige week. Wallet vertelde geen problemen te hebben met de voorgestelde bestemmingsplanwijziging omdat de situatie aan de Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan heel geschikt is voor het toestaan van een tweede zelfstandige woning in wat nu nog een aanbouw is. ,,Maar onze partij heeft er toch wel behoefte aan om hiervoor wat kleine en duidelijke beleidskaders te stellen'' liet Wallet weten. ,,Er zijn in Scherpenzeel waarschijnlijk heel wat meer situaties denkbaar waar mensen een woning willen splitsen of een perceel willen opdelen ten behoeve van een tweede woning. Om precedentwerking of willekeur te voorkomen is het goed om daarvoor duidelijke kaders vast te leggen'', vond Wallet.


De motie die hij hiervoor indiende vond echter weinig gehoor bij de andere partijen in de gemeenteraad. SGP-voorman Maarten Zwankhuizen wees erop dat er ook in de gemeentelijke Woonvisie wordt gesproken over woningsplitsing in situaties waar dat mogelijk is. ,,Op de ene plaats zal het makkelijker zijn dan op de andere plaats. Het college en de ambtenaren zijn prima in staat om dit per situatie goed te beoordelen.'' PRO-voorman Willem Schuur vond de voorliggende bestemmingsplanwijziging een voorbeeld van wat men graag wil: met goede ruimtelijke ordening mensen ondersteunen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Volgens Schuur zijn er voldoende toetsingscriteria voor dit soort aanvragen, zoals parkeernormen, afstand tot andere woningen en dergelijke. ,,Of ziet de wethouder nog ontbrekende toetsingskaders?'' Dat bleek volgens het antwoord van Tonnis van Dijk niet het geval. ,,De motie is wat mij betreft overbodig'' liet Van Dijk weten.


Ook CDA en CU waren van oordeel dat de huidige richtlijnen voldoende zijn om dit soort verzoeken per situatie te kunnen beoordelen. ,,Het toevoegen van nog meer kaders en richtlijnen zou alleen maar betekenen dat maatwerk onmogelijk wordt. En maatwerk willen we graag'' aldus Marieke van de Beek. Haar fractie stemde, net als CDA, SGP en PRO, dan ook tegen de motie van GBS die daardoor verworpen werd.
Van de twee andere bestemmingsplannen die de raad ter vaststelling kreeg aangeboden, werd het bestemmingsplan Kolfschoterdijk 6-8-10 op verzoek van GBS en met instemming van de overige partijen van de agenda afgevoerd. De raad wil vanwege bezwaren van omwonenden tegen de functieverandering van agrarisch bedrijf naar wonen eerst nog nader onderzoek naar een aantal zaken, zoals eventuele beperkingen voor de bedrijfsvoering op naastliggende percelen.


Bestemmingsplan De Heijhorst-Zuid, dat de bouw mogelijk maakt van 34 woningen op het terrein van een voormalige kwekerij aan de Vierzinnen, werd door een meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de fractie van GBS stemde tegen omdat men geen aanleiding ziet om af te wijken van de beleidslijn om gemeentelijke gronden voorrang te geven bij ontwikkelingen. Daarnaast vindt GBS het niet verstandig om op die plek nieuwbouw toe te staan voordat de grondwaterproblemen bij de bestaande nieuwbouw van De Heijhorst zijn opgelost.