• Scherpenzeel: Nieuw rijksmonument (2005)/historische buitenplaats Huis Scherpenzeel (Hoofdgebouw)

    Foto Rinus van Denderen

Terug naar Huize Scherpenzeel?

SCHERPENZEEL Het college van B&W is in gesprek met Geldersch Landschap om te zien of Huize Scherpenzeel weer in gebruik genomen kan worden door de gemeente. De kantoorruimten in het pand komen namelijk binnenkort leeg door de verhuizing van de Gebiedscoöperatie O-gen naar het Fort aan de Buursteeg in Renswoude.

 

In de jaarlijkse Kadernota, waarin het college de (beleids)lijnen voor de komende meerjarenbegroting uitzet, wordt gemeld dat men een toekomstbestendige en representatieve huisvesting voor de gemeentelijke organisatie wil realiseren. Daarvoor zou men bij voorkeur een andere locatie willen betrekken die meer centraal in het dorp ligt. Eén van de opties is huisvesting in Huize Scherpenzeel.

De gesprekken met de pachteigenaar Geldersch Landschap hierover zijn gaande. Vanwege de eigendoms- en erfpachtconstructie zijn meerdere varianten mogelijk. De gemeente is namelijk nog altijd eigenaar van Huize Scherpenzeel, dat vanaf 1983 tot 2006 ook als gemeentehuis in gebruik is geweest. Na de verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar het huidige pand aan de Stationsweg is Huize Scherpenzeel, samen met het Koetshuis, het Poorthuis en bijbehorend huispark, verpacht aan Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen.

Deze verhuurde de kantoren op de bovenverdieping vervolgens aan Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (later O-gen) en de benedenverdieping is verhuurd aan Hotel-restaurant De Witte Holevoet die de ruimte gebruikt als partycentrum en trouwlocatie.

Over de kosten van een eventuele ingebruikname van Huize Scherpenzeel kan het college in de Kadernota nog niet veel zeggen. Dat wil men nog nader onderzoeken.

Het college verwacht dat er wel sprake zal zijn van meerkosten. Daarom is in het meerjarenperspectief van de begroting voor 2018 een stelpost van 75.000 euro en de daarop volgende jaren 50.000 euro opgenomen. Het bedrag in 2018 is hoger vanwege de voorbereidingskosten. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wordt overigens nog een raadsvoorstel voorgelegd.