Twijfel SGP over opknappen Stationsweg

SCHERPENZEEL De gemeente wil in 2020 groot onderhoud gaan uit voeren aan de Stationsweg. Ze heeft hiervoor een post van € 264.000 opgenomen in de Kadernota. SGP-raadslid Gerard van Deelen zet zijn vraagtekens bij het opknappen van de weg, vooral omdat er rond het bedrijventerrein 't Zwarte Land mogelijk nog allerlei ontwikkelingen aankomen.

Het college wijst erop dat er in 2018 'levensduur verlengend' onderhoud heeft plaatsgevonden aan de rijbaan van de Stationsweg. Hiermee zou de levensduur zijn gerekt met circa twee jaar. Met groot onderhoud in 2020 wil het college onomkeerbare schade voorkomen en het geluidsniveau terugbrengen. Daarnaast is het fietspad en het trottoir aan de noordzijde aan het einde van de levensduur en in zeer slechte staat. Dit is onwenselijk, omdat het fietspad deel uitmaakt van het hoofdfietsnetwerk. Voorgesteld wordt om het asfalt en de trottoirtegels te vernieuwen.

Volgens Van Deelen zou groot onderhoud van de Stationsweg weleens een slechte investering kunnen blijken te zijn met het oog op de ontwikkelingen die worden verwacht rond het bedrijventerrein 't Zwarte Land 1 en mogelijke ontwikkeling van Zwarte Land 2. Hij denkt dat het verstandiger is om die ontwikkelingen eerst even af te wachten alvorens de weg onderhanden te nemen. Overigens is bij het grootschalig onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de staat van de asfaltwegen, ook geconstateerd dat het asfalt op het 't Zwarte Land, met name het deel bij de Industrielaan, beschadigd is en aan het eind van zijn levensduur. Bovendien is de draagkracht van de fundering onvoldoende om de steeds toenemende intensiteit en zwaarte van het vrachtverkeer op te vangen. De weg moet worden gereconstrueerd. De uitvoering staat gepland voor 2021, maar de uitvoering van dit werk is volgens het college wel mede afhankelijk van de voortgang van de revitalisering en eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein.

Van Deelen pleitte bij de behandeling van de Kadernota ook voor maatregelen die een beter en frequenter toezicht op werkzaamheden in de openbare ruimte mogelijk maken. Volgens hem wordt geregeld waargenomen dat bij (nuts-) werkzaamheden het herstelwerk aan straten en trottoirs te wensen overlaat. Dit leidt volgens Van Deelen tot extra kosten voor de gemeente. Een motie die hij hiervoor indiende, kreeg echter geen steun van de andere partijen, omdat dit de uitvoering raakt en dus een verantwoordelijkheid van het college is.