• BDUmedia

Vaart in industrieterrein

Liefst eind 2019 bestemmingsplan

SCHERPENZEEL Als het aan de gemeente Scherpenzeel en de ondernemers ligt wordt er nog dit jaar gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor de uitbreiding en revitalisering van bedrijventerrein 't Zwarte Land.

Dit zou, volgens een indicatieve planning die het college in een memo aan de gemeenteraad heeft doen toekomen, moeten kunnen leiden tot een definitief vastgesteld bestemmingsplan in december 2019.

Reeds vorig jaar werd door de gemeenteraad bij de behandeling van het Integraal Plan Scherpenzeel al steun uitgesproken voor het plan om met de ondernemers te werken aan onder andere de uitbreiding van bedrijventerrein in combinatie met een herinrichting van het bestaande bedrijventerrein 't Zwarte Land. Hiervoor is een overlegplatform samengesteld met vertegenwoordigers van de gezamenlijke ondernemers en de gemeente. Partijen zijn het unaniem eens over de prioriteit die aan dit project moeten worden toegekend. Met Regio FoodValley en de provincie Gelderland wordt momenteel intensief overleg gevoerd over een uitbreiding van circa 7 ha ten behoeve van de herhuisvesting van twee grote Scherpenzeelse ondernemers en circa 2,5 ha ten behoeve van kleinere lokale partijen. Ook zijn de eerste resultaten van aanvullende onderzoeken naar vervoersbewegingen en aantal werknemers besproken.

Uitgangspunt is dat de marktpartijen zelf voor eigen rekening en risico de projectuitvoering voor de uitbreiding en revitalisering van het industrieterrein doen. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en zorgt voor het planproces voor de herziening van het bestemmingsplan. Deze rolverdeling is inmiddels ook al vastgelegd in een eerste concept overeenkomst waarin over en weer de rechten en plichten van partijen worden geregeld. De onderhandelingen hierover verwacht men in oktober af te ronden.

De verdere voortgang van de plannen is mede afhankelijk af van een aantal processen (structuurplan/bestemmingsplan) die nog moeten worden doorlopen van de provincie Gelderland en de gemeente. Deze worden echter pas in gang gezet nadat duidelijk is dat de ontwikkelende partij, Modiform B.V., inmiddels ook voldoende gronden heeft verworven voor de uitbreiding c.q. aangeeft dat wat hun betreft het project definitief door kan gaan. Het verlossende woord hierover wordt door het college uiterlijk in december verwacht.