• Margreet Hendriks
  • Wouter van Dijk

Verwarring over regels leerlingenvervoer

SCHERPENZEEL Zowel vanuit de scholen als vanuit de politiek zijn er vraagtekens gezet bij de nieuwe verordening leerlingenvervoer Scherpenzeel die het college wil vaststellen.

Zo is er kritiek op het verlagen van de leeftijdsgrens van elf naar negen jaar voor het reizen per fiets of het openbaar vervoer. Verder zou de in de verordening opgenomen reisgrens van zes kilometer naar het speciaal onderwijs, de ouders teveel beperken in hun keuze voor een nieuwe school.

MAXIMUM AFSTAND ,,Het welzijn van de kinderen moet voorop staan'', pleitte Karin Sommer, de nieuwe directeur van openbare basisschool Korenmaat, vorige week als inspreker bij de behandeling van dit agendapunt in de opinieronde. Sommer schetste hoe vervelend het was om kwetsbare kinderen te moeten doorgeleiden naar een verder weg gelegen school met speciale onderwijsvoorzieningen. ,,Dat gebeurt niet zomaar, want je gunt alle kinderen onderwijs vlak bij huis en hun vriendjes. Als dit echter niet kan, moet er goed gekeken worden op welke nieuwe school het kind het best tot zijn recht komt. Veel vrijheid in schoolkeuze hebben de ouders in Scherpenzeel echter niet, want er valt maar één school voor speciaal onderwijs binnen de 6-kilometergrens die in de verordening als maximum afstand is opgenomen om voor vergoeding in aanmerking te komen'', concludeerde Sommer.

TIJDELIJKE SCHOOL Dat betreft de school voor speciaal onderwijs in De Glind. Volgens de Korenmaat-directeur komt het ook voor dat kinderen vanwege een wachtlijst eerst tijdelijk op een wat verder weg gelegen school worden geplaatst om, zodra er weer een plekje vrij is, alsnog naar De Glind te (moeten) gaan. Het om deze reden meerdere keren overplaatsen van kwetsbare kinderen noemde Sommer bijzonder onwenselijk. Zij pleitte ervoor om ouders in zo'n geval zelf de keus te laten maken of hun kind op de tijdelijke school blijft of alsnog naar De Glind gaat. Een groot deel van de plaatsingsproblemen kan volgens de Korenmaat-directeur trouwens worden weggenomen door de 6-kilometergrens zodanig op te rekken dat ook de scholen voor speciaal onderwijs in Ede en Veenendaal binnen die straal gaan vallen. ,,Daarmee krijgen ouders ook hun keuzevrijheid in onderwijs terug.'' Sommer sprak verder haar teleurstelling uit over het terugbrengen van de leeftijdsgrens voor reizen met het openbaar vervoer of de fiets van elf naar negen jaar. ,,Negen jaar is echt te jong voor kwetsbare kinderen om met de fiets of het OV buiten de vertrouwde omgeving van hun dorp naar school te gaan'', vond Sommer, die pleitte voor twaalf-plus.

LEEFTIJDSGRENS De verlaging van de leeftijdsgrens was ook iets wat de politiek bezighield. Vrijwel alle partijen lieten weten dit niet helemaal te begrijpen. Volgens wethouder Henny van Dijk is de verlaging van de leeftijd voor het gebruik van Openbaar vervoer of fiets naar negen jaar echter bedoeld om beter maatwerk te kunnen leveren voor de leerlingen die onder begeleiding reizen met het openbaar vervoer naar onder andere Barneveld. Het antwoord op de vraag waarom bij het leveren van maatwerk de leeftijd eigenlijk nog van belang is, kwam er niet helemaal uit. Reden voor Willem Schuur (PRO) en zijn partijgenoot Erik Folmer om voor de raadsvergadering alvast een amendement aan te kondigen waarbij de leeftijdgrens in de verordening alsnog weer naar elf wordt opgetrokken.

De mogelijkheden voor maatwerk was ook het antwoord van de wethouder op de vragentekens rond de 6-kilometergrens in de verordening. ,,We gaan uit van de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs en dat is De Glind. Het staat ouders vrij om een keus te maken voor een andere school, maar dan komen de meerkosten van het vervoer voor hun eigen rekening. Tenzij door een indicatie wordt vastgesteld dat het onderwijs op die andere school beter aansluit op het probleem van het kind, want dan betaalt de gemeente uiteraard wel de extra vervoerskosten.''

De politiek vond het allemaal maar erg verwarrend. ,,Als wij alle regels en uitzonderingen al niet begrijpen, hoe moeten ouders er dan uitkomen?'' Men heeft nog tot de raadsvergadering van 21 februari tijd om erover na te denken, want dan staat de nieuwe verordening leerlingenvervoer ter vaststelling op de agenda.